مقدمه

طبقه بندی

روش سری تیلور،روش اُیلر و اُیلر ترمیم شده

روش رانج کاتا،روش رانج کاتا فِلبرگ

روشهای چند پله‏ای

روش آدامز،روش میلن

پایداری

روش آدامز مالتن،روشهای چند جوابی

ملاک همگرایی

دستگاه معادلات IVP

روش بسط تیلور،روش پیش‏بینی و تصحیح اُیلر

روش رانج کاتای درجه چهار،روش رانج کاتا فِلبرگ

روش آدامز

حل دستگاه معادلات دیفرانسیل IVP

روشهای دیگر،روش همینگ،روشهای حل معادلات stiff

دستگاه معادلات BVP

روش قلق گیری

تبدیل به معادلات جبری همزمان

دستگاه معادلات مقدار ویژه CVP

روش ریلی ریتز،روش کالوکیشن،روش گالرکین

حل عددی دستگاه معادلات BVP به روش اجزا محدود

مقدمه

توصیف مراحل چهارگانه ی حل