در زیر بعضی از مشکلات روش های پردازش فشرده سازی گفتار را بیان می کنم

۱-تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت سیگنال صوتی به وسیله نویز محیط و تابع انتقال سیستم انتقال مانند میکروفن‚تلفن

۲-عدم وضوح مرز ما بین کلمات و واج‌ها در سیگنال صوتی

۳-تنوع وسیع سرعت بیان

۴-دقت ناکافی در بیان کلمات و به خصوص انتهای انها در فشرده سازی گفتار محاوره‌ای نسبت به فشرده سازی گفتار مجزا.

۵-تاپیر تنوعات متعدد گوینده از جمله جنسیت‚شرایط فیزیولوژیک و روانی بر فشرده سازی گفتار.

۶-به کارگیری محدودیت‌های معنایی-نهوی زبان برای فشرده سازی گفتار زبان طبیعی به روشی مشابه ارتباط انسان با انسان در سیستم بازشناسی.