–  (Receiver Operating Characteristics)

با درنظرگرفتن مثال بخش قبلي مي‌خواهيم نشان دهيم كه درصد FN, FP به صورت مستقل حداقل نمي‌شود. در شكل 5a‌ دو توزيع مربوط به جمعيت افراد تحت مراقبت اوليه دوباره نشان داده شده است. آستانه تصميم مختلف , , ,…., درنظرگرفته شده است. براي هركدام از اين آستانه‌ها در NP ، FN و FP محاسبه شده‌اند. تركيب‌هاي (FP, FN) به صورت 10 نقطه در شكل 6 رسم شده‌اند. همانگونه كه از شكل ديده مي‌شود بين FN, FP رابطه‌اي وجود دارد كه با دو توزيع تعيين مي‌شود:‌اگر FP كم شود FN افزايش مي‌يابد و برعكس. اين منحني ROC ناميده مي‌شود و بيان مي‌كند كه FN, FP را نمي‌توان به طور مستقل حداقل كرد.