با استفاده از دستور imhist در متلب، می توانیم برای هر تصویر دلخواه، یک هیستوگرام رسم کنیم که در این هیستوگرام، میزان به کار رفتن رنگ های مختلف در تصویر، نمایش داده می شود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc

img=imread(‘image.jpg’);
img=rgb2gray(img);
imshow(img);

figure
imhist(img);

نتیجه :

تصویر :

(matlab) آموزش متلب

هیستوگرام میزان رنگ های به کار رفته در تصویر :

(matlab) آموزش متلب