وقتي FIS اوليه توليد شد، اين FIS می‌تواند باهر كدام از الگوریتم‌های يادگيري back – propagation يا هيبريدي ياد بگيريد. از لحاظ تئوري تلورانس خطا برابر صفر است اما در عمل چيزي حدود 01/0 خواهد بود. خطاي يادگيري در عمل بيشتر خواهد بود اما با افزايش توابع عضويت می‌توان عملگر سيستم بهتر و خطاي يادگيري را كمتر كرد. هر وقت كه يادگيري FIS تمام شد آن را در برابر Checking date و Testing date امتحان می‌کنند تا ميزان يادگيري FIS آزمايش شود. در بخش ما شبکه ایجادشده را تست می‌کنیم.