مسیر یابی خودرو شبیه مسئله TSP است که در آن هر کارمند برای سرویس دهی به یک مشتری باید به سمت او برود. برای حداقل کردن هزینه و زمان لازم است که از مدار همیلتون (Hamiltonian) بهینه ای مشابه با مسئله TSP استفاده کنیم. یک مسائل کاربردی از این موضوع رساندن روزنامه ها است که در آن ماشین های حمل روزنامه نیاز به مسیری دارند که بتوانند هر یک از مشتری ها را ملاقات کنند و به هرکدام یک روزنامه برسانند و سپس در انتهای مسیرشان به محل چاپ روزنامه برسند. همچنین الگوریتم مورچه دارای پتانسیل به کارگیری در حوزه شبکه برای حل مسائله مسیریابی است. بسته های داده که در شبکه حرکت می کنند را می توان در گرافی که گره ها در آن نماینده گره های شبکه و لبه ها (Edges) گراف بیان گر ارتباط های فیزیکی شبکه هستند نشان داد. با وجود اینکه این مسئله شبیه به مسئله TSP است ولی تفاوت های مهمی وجود دارد یکی از این تفاوت ها این است که به جای اینکه هر یک از مورچه ها کل شبکه را طی کنند به هر مورچه نقطه شروع و نقطه مقصد داده می شود. همچنین لبه ها نمی توانند برای هزینه هایشان مقادیر استاتیک داشته باشند زیرا لبه ها ممکن است در هر یک از زمان ها ترافیک اضافه ای داشته باشند.