شبكه هاي راه شهري در بيشتر كشور ها متراكم شده است و در نتيجه زمان سفر درون شهري زياد شده ، تعداد توقفها افزايش يافته ، وقفه هاي پيش بيني نشده ، هزينه سفر درون شهري ، مزاحمت براي رانندگان و مسافران ، آلودگي هوا ، سطح صداي ناهنجار و تعداد تصادفات ناشي از ترافيك ، افزايش يافته است .

افزايش ظرفيت شبكه ي ترافيكي به وسيله ساختمان ها و جاده ها در حالي كه هزينه هاي زيادي دارد ، آسيبهاي محيطي زيادي نيز دارد . استفاده مؤثرتر از منابع موجود براي حمايت از رشد تقاضاي سفر، ضروري است .

Ride sharing يكي از تكنيك هاي شناخته شده ي مديريت رشد سفر است كه توصيه به شريك شدن يك يا چند نفر در يك وسيله نقليه مي كند . تمامي رانندگاني كه در Ride sharing شركت كرده اند به اپراتور ، اطلاعات زير را كه به تكنيك سفر اشاره شده است را ارائه داده اند :

1- ظرفيت وسيله نقليه ؛

2-روزهايي از هفته كه هر فرد براي شركت در Rs حاضر است ؛

3-مبدا سفر براي هر روز هفته ؛

4-مسافت سفر براي هر روز هفته ؛

5- مقصد مورد نظر و يا زمان رسيدن براي هر روز هفته ؛

مسئله Rs به صورت زير تعريف مي شود :

مسير يابي و زمان بندي وسايل نقليه و مسافران براي تمامي هفته در بهترين روش ممكن .