مرتب کردن هر یک از ستونهای ماتریس بطور جداگانه در متلب

[css] A=sort(B) [/css]