در فصل 2 مادر مورد تحليل‏گرهاي پروتكلهاي ويژه و مخصوص همچون Net Metrix , Sniffer بحث كرديم همچنين در فصل 2 ما از تحليل‏گرهاي پروتكل‏ به عنوان يك ابزار سيستم براي اندازه‏گيري ترافيك، مانيتور كردن روي LANهاي اتونت استفاده نموديم كه در قلمروي مديريت كارائي است ما مانيتور كردن بار (load) بر اساس پارامترهاي گوناگون همچون آدرسهاي مبدأ – مقصد و لايه‏هاي مختلف در پروتكل‏ها را مشاهده نموديم و جمع‏آوري آمارهاي ترافيك را در دوره‏هايي از ساعت تا سال را با استفاده از ابزار MRTG ديديم. ما همچنين مي‏توانيم جزئيات استفاده از محتويات آمارها با استفاده از تحليل‏گر پروتكلي همچون RMON را براي شناسائي خواسته‏هاي ترافيك را داشته باشيم.

ترافيك شبكه به صورت يك اَبر است كه محدود كردن آن در شاخص‏هاي عمومي مشكل است، شكبه‏هاي خاص، صرفاً اطلاعات را حمل مي‏كنند بنابراين مديريت كارائي به طور واقعي، مديريت ترافيك (داده) است، كه موارد پائين را درخواست مي‏كند.

مانيتور كردن داده – جداسازي مشكل – ميزان‏سازي كارائي – تحليل براي داده‏هاي آماري براي تشخيص درخواستها و طرح‏ريزي منابع است.

(30301) شاخص‏هاي كارايي

پارامترهايي كه مي‏توانيم به عنوان نشان كارائي شبكه در سطح عمومي تعريف كنيم عبارتند از: توان عملياتي (throughpnt) – زمان پاسخ – در دسترس بودن شبكه قابليت اطمينان.

شاخص از اين پارامترها به اين بستگي دارد كه به چه علّت، كي و كجا بخواهيم اندازه‏گيري كنيم. پارامترها در سطح كلان «macro – level» مي‏تواند در دوره‏اي از پارامترهاي سطح زير تعريف شود. بعضي از پارامترها كه در روي توان عملياتي شبكه تأثير مي‏گذارد عبارت هستند از:

پهناي باند يا ظرفيت انتقال رسانه‏ها – سودمندي آنها – نرخ خطاي كانال. حداكثر بار و متوسط بار ترافيك مي‏باشد. كه آنها در نقاط مشخص از شبكه قابل اندازه‏گيري هستند. براي مثال پهناي باند يا ظرفيت در قطعات مختلف شبكه فرق خواهد كرد يك LAN اترنت با يك ظرفيت loMbps كه تمام ظرفيت را براي يك ايستگاه مي‏تواند انجام دهد با فاكتور سودمندي ظرفيت تمام به 30 تا %40 مي‏رسد موقعي كه تعداد ايستگاهها در شبكه متراكم مي‏شوند اين فاكتور سودمندي مي‏تواند به وسيله نرخ تصادم كه قابل اندازه‏گيري است تعريف شود.

زمان پاسخ در يك شبكه نه تنها به توان عملياتي شبكه بستگي دارد بلكه به كاربرد (Application) هم مربوط مي‏شود به عبارت ديگر آن هم به شبكه بستگي دارد و هم به كارائي شبكه. بنابراين در يك محيط خادم/ مخدوم چنين به نظر مي‏رسد كه ممكن است مخدوم آهسته كار كند و يا خادم خود استفادة بيش از حد داشته باشد كه بالاروي در ترافيك شبكه ايجاد گردد و يا هر دو مورد به صورت تركيبي وجود داشته باشند.

زمان واكنش و پاسخ‏گويي كاربد در يك شبكه بيش از ديگر موارد بر اعتراضات و نيازمنديهاي end – User تأثير مي‏گذارد براي اندازه‏گيري پاسخگوئي كاربرد 3 نوع شاخص مي‏توانيم داشته باشيم.

  • در دسترس بودن كاربرد – زمان پاسخ ميان كاربر و سرويس‏دهنده
  • نرخ قالبهاي پشت سر هم (burst frame rate) كه نرخ داده‏اي موفق به سوي ايستگاه كاربر مي‏باشد.

گروه كاري شبكه IETF چندين RFC روي اندازه‏گيري جريان ترافيك را توسعه داده است كه RFC 2063 معماري اندازه‏گيري و گزارش دادن براي جريانهاي ترافيك شبكه را تعريف مي‏كند شبكه همانند گذر ترافيك از 4 سطح توصيف مي‏شود كه در شكل 306 نمايش داده شده است.

شبكه‏هاي ستون فقرات به نوعي اتصال به ساير شبكه‏ها هستند و ميزبانهاي منفرد به آن وصل نمي‏شوند. يك شبكه منطقه‏اي شبيه به يك ستون فقرات است امّا كوچك‏تر است كه به آن امكان اتصال ميزبانهاي متصل هست و ميزبانهاي آن ممكن است تصديق‏كننده و مؤيد شبكه ستون فقرات باشد شبكه‏هاي Stub/enterprise به LANها و ميزبانها وصل مي‏شوند و تصديق‏كننده شبكه منطقه‏اي (regional Net) و شبكه ستون فقرات مي‏شود ميزبانها و سيستم‏هاي پاياني مؤيد پاياني مؤيد تمامي اين شبكه‏ها هستند.

معماري 3 موجوديت براي اندازه‏گيري جريان ترافيك تعريف مي‏شوند:

مترها          خواننده‏هاي متر           مديران متر

مترها جريان ترافيك شبكه را مشاهده كرده و يك جدول از ركوردهاي داده جريان براي آنها مي‏سازد و خواننده‏هاي متر، داده جريان ترافيك را از متر جمع مي‏كنند و مديران، عملهاي مترها و خواننده‏هاي متر را سرپرستي مي‏كنند RFC 2064 ، MIB براي متر را تعريف مي‏كند و Net Tra Met RFC 2123 را توصيف و يك متر جريان بر اساس RFC 2064 – 2063 را پياده‏سازي مي‏كند.

(30302) مانيتور كردن داده (Data Monitoring)

مانيتور كردن داده در شبكه به خاطر رفتار غيرعادي كارائي است كه همانند اتفاق يك نرخ تصادم سطح بالا در LAN اترنت است كه ناشي از انداختن بيش از اندازه بسته‏ها بوده و باعث سربار گرديده است كه اين به وسيله تله‏ها كه توسط نماينده‏ها و RMON توليد مي‏شود كشف مي‏گردد. Performance – related براي كشف كردن با پيام تله بحث مي‏كند كه به وسيله RMON توليد مي‏شود.

آستانه و سرحدهاي مجموعه‏اي از پارامترهاي مهم SNMP در PMON است كه موقعي كه از آستانه گذر كند شروع به توليد هشدار (alarm) مي‏كند.

داده‏ها جمع‏آوري و محاسبه مي‏شوند و زماني كه حد مورد نظر پر شد براي آن سرويس يك هشدار توليد مي‏كنند. سيستم‏هاي مديريت شبكه به طور عمومي تمامي رويدادهاي انتخاب شده براي نمايش را كه شامل هشدارها هستند را گزارش مي‏دهند. هشدارها مجموعه‏اي براي بحرانها هستند كه رنگ آيكون هشدار را بر طبق بحران عوض مي‏كنند. وابستگي‏ها روي پياده‏سازي يا هشدارها را به طور اتوماتيك پاك مي‏كنند يا بر اثر شروطي از بين مي‏برند يا به وسيله دستي و توسط يك عمل پاك مي‏كنند حالت آخر براي پرسنل باهوش در مقابل آنچه كه اتفاق مي‏افتد مفيد است.