خانه / آموزش متلب / مدل مخفي مارکوف و الگوريتمهای آموزش

مدل مخفي مارکوف و الگوريتمهای آموزش

يکي از مسائلي که در پردازش سيگنال توجهات را به خود معطوف نموده است، مدلسازي سيگنال است. انتخابهاي مختلفي براي مدل کردن سيگنال و خصوصيات آن وجود دارد. از يک ديدگاه مي توان مدلهاي سيگنال را به دو دسته مدلهاي معين[1] و مدلهاي آماري[2] تقسيم بندي نمود. مدلهاي معين عمدتا برخي خواص شناخته شده سيگنال را مورد استفاده قرار مي دهند. در اين حالت تشکيل مدل سيگنال سرراست است و تنها کافي ست مقادير پارامترهاي مدل تخمين زده شود. در مدلهاي آماري سعي در ايجاد مدل با استفاده از خواص آماري سيگنال است. مدلهاي گاوسي، زنجيره مارکوف و مدل مخفي مارکوف از جمله اين روشها هستند. فرض اساسي در مدلهاي آماري اين است که مي توان خواص سيگنال را به شکل يک فرآيند تصادفي پارامتري مدل نمود.

مدل مخفي مارکوف در اواخر دهه 1960 ميلادي معرفي گرديد و در حال حاضر به سرعت در حال گسترش دامنه کاربردها مي باشد. دو دليل مهم براي اين مساله وجود دارد. اول اينکه اين مدل از لحاظ ساختار رياضي بسيار قدرتمند است و به همين دليل مباني نظري بسياري از کاربردها را شکل داده است. دوم اينکه مدل مخفي مارکوف اگر به صورت مناسبي ايجاد شود مي تواند براي کاربردهاي بسياري مورد استفاده قرار گيرد.

 

[بازگشت به فهرست]

 

16- برخي کاربردها

مدلهاي مارکوف مي توانند کاربردهاي مختلفي در زمينه مدل سازي و يادگيري داشته باشند. چند نمونه از اين کاربردها به قرار زيرند:

      شناسايي گفتار

      شناسايي کاراکترهاي نوري

      ترجمه ماشيني

      بيوانفورماتيک و ژنشناسي

  K. F. Lee And H. W. Hon, “Speaker-Independent Phone Recognition Using Hidden Markov Models,” IEEE Transactions On Acoustics, Speech, And Signal Processing, Vol. 31, No. 11, 1989.

در اين مقاله مدل مخفي مارکوف براي يک کاربرد شناسايي واج مستقل از گوينده پيشنهاد شده است. از اين مقاله از چندين کتاب کد از پارامترهاي  LPC و مدلهاي مخفي مارکوف استفاده شده است. در نهايت اين روش با توجه به ويژگيهاي اکوستيکي دادگان گفتاري و همچنين مدل زباني مورد استفاده راندمان شناسايي بين 58.8  تا 73.8  داشته است.

  T. Vinar, “Enhancements to Hidden Markov Models for Gene Finding and Other Biological Applications,” Thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Computer Science, Waterloo, Ontario, Canada, 2005.

در اين تز استفاده از مدل مخفي مارکوف براي مساله يافتن ژنها در ساختارهاي DNA پيشنهاد شده است. يافتن ژنها يکي از قدمهاي اصلي در مساله تحليل مولکولهاي DNA است. در اين مطالعه يک روش براي افزايش قابليتهاي مدل مخفي مارکوف به منظور بهبود پارامترهاي آماري مدل ييشنهاد شده است. در اين پايان نامه اشاره شده است که استفاده از مدلهاي HMM داراي ساختارهاي پيچيده باعث کاهش دقت مدل مي شود و براي حل آن تنها بايد روشهاي پيش بيني و آموزش مدل پيچيده تري را مورد استفاده قرار داد.

  D. O. Tanguay, “Hidden Markov Models for Gesture Recognition,” Department of Electrical Engineering and Computer Science, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering and Computer Science, August , 1995.

در اين مقاله روشي براي درک و دريافت حرکات بدن انسان با استفاده از مدل مخفي مارکوف پيشنهاد شده است. اين مساله از جمله ممترين مسائل در بينايي ماشين و همچنين طراحي سيستمهاي داراي ارتباط متقابل با کاربر مي باشد.

  H. Lee and A. Y. Ng, “Spam Deobfuscation using a Hidden Markov Model”.

در اين مقاله از مدل مخفي مارکوف براي شناسايي و رفع ابهام از هرزنامه ها استفاده شده است. آزمايشات انجام شده نشان مي دهد که اين روش نسبت به تمام انواع هرزنامه ها موثر است.

  S. M. Thede and M. P. Harper, “A Second-Order Hidden Markov Model for Part-of-Speech Tagging,” School of Electrical and Computer Engineering, Purdue University.

      در اين مقاله يک نوسعه بر مدل مخفي مارکوف با استفاده از تخمين مرتبه دوم براي برچسبگذاري جملات مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج اين مقاله حاکي از بهبود برچسبگذاري به نسبت برخي ديگر از روشهاي ارائه شده در اين زمينه مي باشد.

  T. Yang and Y. Xu, “Hidden Markov Model for Gesture Recognition,” The Robotics Institute Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, May 1994.

      در اين مقاله روشي مبتني بر مدل مخفي مارکوف به منظور توسعه يک سيستم مبتني بر حرکات بدن ارائه شده است. به جاي استفاده از ويژگيهاي هندسي در اين روش از دنباله اي از سمبلها استفاده شده است. براي آموزش اين دنباله از سمبلهاي ورودي از مدل مخفي مارکوف استفاده شده است. راندمان بدست آمده براي اين سيستم براي تشخيص حرکات جداگانه 99.78 درصد بوده است و البته نتايج مناسبي نيز براي کاربردهاي شناسايي حرکات پيوسته بدست آمده است.

      بازنمايي و استنتاج گرامر يک زبان ساده

C. S. Wallace & M. P. Georgeff. A General Objective for Inductive Inference. [TR32 (HTML)], March 1983, Department of Computer Science, Monash University, Australia.
Also:
M. P. Georgeff & C. S. Wallace. A General Selection Criterion for Inductive Inference. European Conference on Artificial Intelligence (ECAI, ECAI84), Pisa, pp473-482, September 1984.

      مدلسازي ساختار سريهاي زماني و يا ساير دنباله هايي از داده هاي چند متغيره

T. Edgoose, L. Allison & D. L. Dowe. An MML classification of protein structure that knows about angles and sequence. Pacific Symposium on Biocomputing ’98, pp585-596, Jan. 1998 [paper]

T. Edgoose & L. Allison. Minimum message length hidden Markov modelling. IEEE Data Compression Conf., Snowbird UT, pp169-178, March 1998

T. Edgoose & L. Allison. MML Markov classification of sequential data. Stats. and Comp. 9(4) pp269-278, Sept. 1999

      مدل سازي ارتباط بين جفتهاي DNA

L.Allison, C.S.Wallace and C.N.Yee. Inductive Inference over Macro-Molecules. [90/148 (HTML)], CSSE, Monash University, 1990

L.Allison, C.S.Wallace & C.N.Yee. Finite-State Models in the Alignment of Macro-Molecules. J.Molec.Evol. 35(1) pp77-89, 1992

L.Allison. Normalization of Affine Gap Costs Used in Optimal Sequence Alignment. J.Theor.Biol. 161 pp263-269, 1993 [www inc’ pdf paper]

C. N. Yee & L. Allison. Reconstruction of Strings Past. CABIOS 9(1) pp1-7 (now J. Bioinformatics) 1993

      انطباق زوج دنباله هاي از مقادير غير تصادفي، مانند مقادير مدل شده توسط يک مدل با حالات محدود يا يک مدل چپ به راست

D. R. Powell, L. Allison, T. I. Dix, D. L. Dowe. Alignment of low information sequences. Australian Comp. Sci. Theory Symp. (CATS98), Perth, pp215-230, Springer Verlag isbn:981-3083-92-1, Feb. 1998

L.Allison. Information-Theoretic Sequence Alignment. [98/14 (HTML)] CSSE Monash University, 1998

L. Allison, D. Powell & T. I. Dix. Compression and Approximate Matching, Computer Journal, 42(1), pp1-10, 1999

D. R. Powell, L. Allison, T. I. Dix. Modelling-Alignment for Non-Random Sequences, AI2004, Springer Verlag, LNCS/LNAI 3339, pp.203-214, Dec. 2004

      مدلسازي ارتباط بين چندين دنباله از مقادير با استفاده از درختهاي تکاملي

L. Allison and C. S. Wallace. The Posterior Probability Distribution of Alignments and its Application to Estimation of Evolutionary Trees and Optimisation of Multiple Alignments. Jrnl. Molec. Evol. 39 pp418-430, 1994

      کشف الگوهاي ضعيف در دنباله هاي DNA

L. Allison, T. Edgoose, T. I. Dix. Compression of Strings with Approximate Repeats. Intelligent Systems in Molecular Biology ISMB98 pp8-16, Montreal, 28 June – 1 July 1998

L. Allison, L. Stern, T. Edgoose & T. I. Dix. Sequence Complexity for Biological Sequence Analysis. Computers and Chemistry 24(1), pp43-55, Jan. 2000

L. Stern, L. Allison, R. L. Coppel, T. I. Dix. Discovering patterns in Plasmodium falciparum genomic DNA. Molecular and Biochemical Parasitology, 118(2) pp175-186, 2001

[بازگشت به فهرست]

 

17- برخي مراجع مفيد در زمينه مدل مخفي مارکوف و ابزارهاي موجود

  Hidden Markov Model (HMM) Toolbox for Matlab (by Kevin Murphy)

Hidden Markov Model Toolkit (HTK) (a portable toolkit for building and manipulating hidden Markov models)

Hidden Markov Models (an exposition using basic mathematics)

GHMM Library (home page of the GHMM Library project)

Jahmm Java Library (Java library and associated graphical application)

A step-by-step tutorial on HMMs (University of Leeds)

Software for Markov Models and Processes (TreeAge Software)

Lawrence R. Rabiner, A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition. Proceedings of the IEEE, 77 (2), p. 257–286, February 1989.

Richard Durbin, Sean R. Eddy, Anders Krogh, Graeme Mitchison. Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521629713.

Kristie Seymore, Andrew McCallum, and Roni Rosenfeld. Learning Hidden Markov Model Structure for Information Extraction. AAAI 99 Workshop on Machine Learning for Information Extraction, 1999. (also at CiteSeer: [1])

http://www.comp.leeds.ac.uk/roger/HiddenMarkovModels/html_dev/main.html

J. Li, A. Najmi, R. M. Gray, Image classification by a two dimensional hidden Markov model, IEEE Transactions on Signal Processing, 48(2):517-33, February 2000.

[بازگشت به فهرست]


[1] Deterministic Model

[2] Statistical Model

[3] Observable

[4] Ergodic Model

[5] Forward Backward Procedure

[6] Viterbi Search

[7] Baum Welch

[8] Left to Right

[9] Bakis

[10] Gaussian Mixture Model(GMM)

[11] Expectation Maximization(EM)

درباره ی آی آر متلب

گروهی از فارغ التحصیلان مسلط به متلب آماده همکاری در زمینه انجام پروژه های با شما دوستان عزیز می باشند.

مطلب پیشنهادی

دستورات ضرب و تقسیم در پردازش تصویر چیست

با ما در تماس باشید

یک دیدگاه

  1. سلام وقت بخیر ،من اگر بخواهم مقاله های مرتبت بیوانفرماتیک که با مدل مخفی مارکف هستند را بگیرم چکار کنم ؟ فایل اموزشی در باره مدل مخفی مارکف و متلب را چگونه بدست بیارم ؟ ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


http://www.20script.ir