• مدل درختی XML

ساختار سندهای XML به صورت درختی است (البته در برخی موارد به صورت گراف نیز مشاهده می‌شود). این ساختار درختی به DOM (Document Object Model) معروف است. همچنین این درخت، یک گراف فاقد حلقه (DAG) نیز می‌باشد. در این ساختار درختی، در ریشه درخت اولین گره از سند و در برگ‌های این درخت، مقدارها و متن‌های موجود در سند XML قرار می‌گیرند. فرزندان هر گره زیر المانها و یا صفات آن المان هستند که به ترتیب موجود در سند XML قرار می‌گیرند و هر گره تنها یک پدر دارد (بجز ریشه). گره‌های میانی می‌توانند عنصر و یا صفت باشند (در مدل درختی هر دوی این‌ها یکی در نظر گرفته می‌شوند). همه مفاهیم کلی درخت نظیر همزاد[۱]، پدر، فرزند، جد[۲] و … در مورد این ساختار درختی صادق هستند. شکل ۲-۲ مدل درختی سند بالا را نشان می‌دهد.

[۱] sibling

[۲] ancestor