مدل‌هاي پشتيباني تصميم (Decision Support Models)

در اين بخش روش‌هاي مختلف تصميم‌گيري تشخيصي ارائه مي‌شود. البته در اين بخش فرض بر اين است كه ويژگي‌هاي مناسب براي تصميم‌گيري مشخص مي باشند. مدل‌هاي پشتيباني تصميم در مراقبت‌هاي بهداشتي به چندين دسته طبقه‌بندي مي‌شوند (شكل3) طبقات اصلي عبارتند از: مدل‌هاي پشتيباني تصميم كمي و كيفي.

شكل 2. داده هاي آموزشي مربوط به دو كلاس A و B . ويژگي‌هاي داده‌ها f2, f1 اند.

 

دسته اول (كمي) براساس روش‌هاي آماري موجود است و از داده‌هاي آموزشي استفاده مي‌كند. ويژگي‌ها با استفاده از روشهاي آماري انتخاب مي‌شوند و قدرت تمايز آنها تعيين مي شود.               پيش احتمال‌هاي وقوع بيماري‌ها در مدل‌هاي آماري وارد مي‌شوند. دسته دوم (كيفي) از ويژگي‌هاي پيشنهادشده متخصصين استفاده مي‌كند و از استدلال‌هاي سمبوليك بهره مي‌برد. سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات نوعاً براساس روش‌هاي استدلال كيفي‌اند.تركيب روش‌هاي كمي و كيفي براي ساختن مدل‌هاي پشتيباني تصميم بكار مي‌رود.