محیطی می باشد که باگذر زمان شرایط محیط تغییر می کند مثلا شطرنج محیط ایستا دارد ولی معیار قله های متحرک ، مساله توپ و میله محیطی پویا دارد. حل مسائل محیط پویا سخت از محیط ایستا می باشد چون شما باید همیشه معیار زمان را نیز در نظر بگیرید.