• محدودیت­های استفاده‌شده:

یک مسئله در صورت داشتن محدودیت­های کرانی یک مسئله بدون محدودیت نامیده می­شود درحالی‌که مسائلی که دارای محدودیت­های مساوی یا نامساوی بودن هستند یک مسئله محدودیت­دار نامیده می­شود.