در متلب برای به دست آوردن مینیمم (min) یا ماکزیمم (max) یک ماتریس، به ترتیب از دستور min و دستور max استفاده می شود.

محاسبه مینیمم (min) یک ماتریس در متلب :

در متلب، برای محاسبه مینیمم (min) یک ماتریس، از دستور min استفاده می شود. اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد، دستور min(A) ، برداری را بر می گرداند که در آن مینیمم هر ستون ماتریس A ، مشخص شده است و دستور min(min(A)) ، مینیمم ماتریس A را محاسبه می کند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=min(A)
C=min(min(A))

نتیجه :

 

A =

1     2
3     4

B =

1     2

C =

1

محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس در متلب :

در متلب، برای محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس، از دستور max استفاده می شود. اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد، دستور max(A) ، برداری را بر می گرداند که در آن ماکزیمم هر ستون ماتریس A ، مشخص شده است و دستور max(max (A)) ، ماکزیمم ماتریس A را محاسبه می کند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=max(A)
C=max(max(A))

نتیجه :

 

A =

1     2
3     4

B =

3     4

C =

4