برای محاسبه قدر مطلق در متلب از دستور زیر استفاده می کنیم

abs(-5)
ans =
5