با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
x = rand(800000, 1);

t1 = tic; fft(x); toc(t1) % Recommended
Elapsed time is 0.097665 seconds.

t = clock; fft(x); etime(clock, t)
ans =
۰٫۱۲۵۰

در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید