دستور prod در متلب، برای محاسبه ضرب عناصر ردیف ها یا ستون های یک ماتریس به کار می رود. فرض کنید یک ماتریس دو بعدی به نام A داشته باشیم، در این صورت دستور prod(A) ، برداری را بر می گرداند که عناصر آن به ترتیب برابر ضرب تمامی عناصر هر ستون ماتریس A می باشند (به ترتیب ستون ها). همچنین دستور prod(A,2) ، برداری را برمی گرداند که عناصر آن به ترتیب برابر ضرب تمامی عناصر هر ردیف ماتریس A می باشند (به ترتیب ردیف ها). به مثال زیر توجه کنید :

 

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=prod(A)

 

نتیجه :

A =
1     2
3     4

B =

3     8

 

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=prod(A,2)

 

نتیجه :

A =

1     2
3     4

B =

2
12