با استفاده از دستور det در متلب، می توانیم دترمینان یک ماتریس را محاسبه کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=det(A)

نتیجه :

A =

1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =