ترانهاده یک ماتریس، ماتریسی می باشد که در آن، نسبت به ماتریس اولیه، جای سطرها و ستون ها با هم عوض شده باشد. یعنی عناصر سطر اول به جای عناصر ستون اول و عناصر ستون اول نیز به جای عناصر سطر اول قرار گیرند و عناصر سایر سطرها و ستون ها نیز به همین شکل جایشان با یکدیگر عوض شود. در متلب، برای آنکه ترانهاده یک ماتریس را محاسبه کنیم، باید پس از نام آن ماتریس، علامت ‘ را به کار ببریم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=A’

نتیجه :

 

A =

1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =

1     4     7
2     5     8
3     6     9