فرض کنید که ماتریسی داریم که می خواهیم بدانیم اندازه آن چقدر است، برای این منظور، دستور size در متلب، مورد استفاده قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6]
B=size(A)

نتیجه :

 

A =

1     2     3
4     5     6

B =

2     3

مشاهده می کنید که دستور B=size(A) ، تعداد ردیف ها و تعداد ستون های ماتریس A را محاسبه کرده است و به ترتیب، عدد مربوط به آنها را در متغیر B ذخیره کرده است.