محاسبات تکاملی (رایانش تکاملی) شاخه‌ای از هوش مصنوعی (یا به طور خاص‌تر هوش محاسباتی) است که شامل مسایل بهینه‌سازی ترکیبی می‌شود.

محاسبات تکمیلی شامل چهار زیر گروه اصلی می‌باشد.

  • ۱- الگوریتم ژنتیک (Genetic algorithm)
  • ۲- روند تکاملی (Evolutionary Strategy)
  • ۳- برنامه سازی ژنتیکی (Genetic programming)
  • ۴- برنامه سازی تکاملی (Evolutionary programming)