در این بخش مثال هایی کاربردی از برنامه نویسی موازی در متلب خواهیم گفت