برای پروژه های متلب رعایت یکسری اصول الزامی می باشد.

مانند تعریف محدوده عملکرد متغییر

تعیین پارامتر های توابع

ورودی و خروجی مناسب

ساخت یافته یا شی گرا بودن پروژه

که این مفاهیم باید حتما در برنامه نویسی لحاظ شود