متغير قسمتي از حافظه است كه در آن اعداد، حروف و … ذخيره مي‌شوند.متغيرها در محيط متلب به سه نوع : محلي، سراسري و ماندگار تقسيم مي شنود.

متغيرهاي محلي Local

در محيط متلب هر تابعي متغيرهايمحلي مخصوص به خود را دارد كه اين متغيرها براي ديگر توابع قابل دسترسي نيستند. اين متغيرها پس از خاتمه يافتن كار تابع از حافظه پاك مي‌شنود.