1.1.1

در این مطالعه یک مدل فازی جهت ارزیابی امنیت شبکه در مقابل نفوذگران ارائه می‌گردد. این مدل در شکل کلی خود ارائه شده است و طوری تنظیم شده است تا بتواند داده‌ها را از یک فرآیند تشخیص خطای شبیه‌سازی تطبیق دهد. این مدل قادر است 50% از فعالیت‌های بشری را به طور دقیق در حین استفاده از قوانین مشابه تقریباً در 70% از زمان مورد نظر مورد دسته‌بندی و تطبیق قرار دهد. قوانین حل مسأله این مدل بر اساس مقادیر بازیابی، کارایی و سادگی انتخاب شدند. این قوانین به طور عمده‌تر با استفاده از اطلاعات علامت‌های اختصاری خود در جستجوی اطلاعات به کار گرفته شدند. یک قانون تولیدی شامل 2 بخش است: بخش شرط و بخش نتیجه. چنانچه شرایط محیا باشند فعالیت صورت می‌گیرد.