گرایش نرم‌افزار: در گرایش نرم‌افزار در مقطع كارشناسی ارشد دانشجویان با سیستم‌های عامل پیشرفته ـ بانك‌های اطلاعاتی ، داده كاوی، وب معنایی ، مدلسازی شبكه های كامپیوتری مهندسی نرم افزار پیشرفته ـ الگوریتم‌های پردازش موازی و … آشنا می‌شوند.

گرایش هوش مصنوعی: در این گرایش با مطالب جدیدی مانند شبكه‌های عصبی ـ هوش مصنوعی پیشرفته ـ تئوری فازی ـ پردازش تصویر و … آشنا می‌شوند.

گرایش معماری كامپیوتر: در این گرایش دانشجویان با معماری‌های پیشرفته كامپیوتر و ابر رایانه‌ها، طراحی مدارهای مجتمع، شبكه‌های كامپیوتری گسترده ـ و طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر خطا و آزمون پذیر و … آشنا می‌شوند.

گرایش الگوریتم و محاسبات: این گرایش كه یك گرایش جدید است، دانشجویان را با الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته ـ ریاضیات پیشرفته كامپیوتری و … آشنا می‌كند.