ماتریس و آرایه :
ماتریس یک آرایه مستطیلی دو بعدیست . متلب توانایی کار با ارایه های چند بعدی را نیز دارد.
همانطور که گفتیم متلب
یک سیستم ماتریس‌محور برای محاسبات ریاضی و مهندسی است و تمام متغیر ها به صورت ماتریس ذخیره میشوند.مثلا اعداد اسکالر به صورت یک ماتریس یک در یک در متلب ذخیره میشوند.
نحوه وارد کردن یک ماتریس :
برای تعریف ماتریس ابتدا و انتهای ماتریس باید حتما از [ ] استفاده شود. برای جدا کردن درایه های یک سطر از , یا فاصله space , وبرای جدا کردن ستون های یک ماتریس از ; یا Enter استفاده میکنیم.
نکته : چناچه در پایان دستور ; به کار ببریم دستور اجرا شده و در حافظه متلب ذخیره میشود ولی به نمایش در نمی آید اما اگر در پایان دستور ; را به کار نبریم دستور اجرا شده در پنجره command Window به نمایش در می آید.
به عنوان مثال میخواهیم ماتریس هایی با نام A و B را ایجاد کنیم.
دستورات را به شکل زیر وارد میکنیم وبعد از اینتر کردن ماتریس ایجاد شده در پنجره Work Space ذخیره و دستور وارد شده همراه با تاریخ و زمان اجرای دستور در Command History ثبت میگردد.