كدگذاري

از جمله معمولترين روشهاي كدگذاري ، كد زنجيره اي «فريمن[1]» است . اين كد اساساً از طريق نگاشت زيرحرفهاي يك كاراكتر به يك فضاي پارامتري دو بعدي كه از كدها تشكيل شده بدست مي آيد شكل پايين روش تشكيل اين كد را براي حرف .«ر» نشان مي دهد . نمونه هاي مختلفي از كدگذاري زنجيره اي وجود دارد به عنوان مثال قاب كاراكتر با يك پنجره متحرك در جهت چپ به راست پوشانده مي شود و هر ناحيه توسط كد زنجيره اي كد مي گردد .

[1] Freeman