مديريت براي سرويس‏هاي اطلاعات شبكه‏بندي شده، هم مديريت منابع سيستم و هم مديريت شبكه را طلب مي‏كند. يعني مديريت اين زمينه مهم است. OSI مديريت شبكه را در يك معماري 5لايه تعريف مي‏كند. ما اين مدل را توسعه مي‏دهيم تا مديريت سيستم را نيز شامل شود كه در شكل 301 آمده است.
كاربرد مديريت شبكه در 5 زمينه است:
1- مديريت پيكربندي
2- مديريت خطا
3- مديريت كارائي
4- مديريت كارائي
5- مديريت محاسبه
مديريت پيكربندي صرفاً به نقطه نظرات عملياتي نگاه نمي‏كند بلكه به نقطه نظرات مهندسي و طرح‏ريزي نيز توجه دارد. طرز عمل خود را به مورد مديريت پيكربندي در پيش‏بيني‏هاي شبكه و مديريت موجوديتها بيان و بحث خواهيم كرد. كه عنوانهاي مفروض براي پيكربندي، توپولوژي شبكه مي‏باشد كه قسمتي از مديريت شبكه 2 به صورت سنتي است.
مديريت خطا، خواستار كشف يك خطا است كه در شبكه پديد آمده است و تشخيص مكان خطا به پي‏آمد آن و جداسازي از مشكلات بايد انجام گيرد.
توصيف كردن كارائي در قسمتهايي از يك شبكه، شكل تراز تعريف كردن قسمتهاي آن مي‏باشد. براي مثال ما هنگامي كه مشاهده مي‏كنيم كه در قسمتي كارائي شبكه كُند شده است در آن صورت ما نيازمند تعريف كردن كندي هستيم كه قطعة شبكه آهسته شده است كه اين ممكن است كه آهسته عمل كردن از سوي سروري باشد كه كاربرد را روي خود داشته و اجرا مي‏كند در قسمتي كه به مديريت كارائي مربوط مي‏شود در مورد شاخصهاي كارائي و چگونگي مانيتور كردن يك شبكه در جهت رسيدن به كارائي مورد نظر بحث خواهيم كرد آمارهاي كارائي يك قسمت اصلي در مديريت شبكه بازي مي‏كند كه براي اين منظور چندين ابزار سيستم در دسترس را براي جمع‏آوري آمارها بيان خواهيم نمود.
موقعي كه يك خطا در شبكه روي مي‏دهد يا علّت آن از عيب اجزاء است يا از كارائي است و ممكن است، در بيشتر مكانها خود را نشان دهد لذا در يك سيستم مديريت متمركز شده، خطاها مي‏توانند از مكانهاي مختلف بيايند رخدادهاي خطا با پيدا كردن علّت مشكل همانند يك جنگ تن به تن مي‏ماند كه در مورد آن بحث مي‏كنيم و از تكنولوژي‏هاي بهم پيوستگي (Correlatior) سخن خواهيم گفت.
مربوط مي‏شود، امنيت شبكه علاوه بر اينكه خواستار بحث تكنيكي است نيازمند سياستها و رويه‏هاي خوب تعريف شده مي‏باشد. در بحث‏هاي گوناگون در مورد ارتباط مجوزها و تأئيديه صحبت خواهد شد.
(مجوز = OuthoriZation تأئيديه = OuthentiCation)
ما همچنين مي‏توانيم از يك رمز در ارتباط ميان منبع و دريافت‏كننده بهره بگيريم بدون اينكه مانيتور و دستكاري غيرقانوني داشته باشيم.
براي داشتن نگهداري خوب به محاسبه‏گري در مديريت و گزارشات نيازمنديم كه اين عمل سلامت اقتصادي را در بر دارد، گزارش براي مديريت به منظورهاي مختلفي و به عنوان عملهاي روزانه شبكه انجام مي‏گيرد. براي مثال گزارشاتي براي اندازه‏گيري كيفيت سرويس‏ها مورد نياز است كه توافقات سطح سرويس صورت گرفته و تهيه مي‏گردد.
مديريت شبكه دو سه سطح و مديريت سرويس در 4 سطح از سلسله مراتب بنا نهاده شده است كه نه تنها مفروضات تكنيكي است بلكه تصميم‏هاي سياسي نيز هست سياستها يكبار ايجاد شده كه بعضي در سيستم‏ها پياده‏سازي شده‏اند. براي مثال براي حل تراكم شبكه در ترافيكهاي بالا ممكن است به طور اتوماتيك پارامترها را تنظيم نمايد. كه به اين معني باشد كه پهناي باند را زياد كرده تا ترافيك كاهش يابد. كه قبلاً يكي از سياستهاي تصميم‏گيري بود و در قسمتي از سيستم مديريت پياده‏سازي مي‏شد.
مديريت سطوح سرويس در بخش مهمي از مديريت سيستم و شبكه آورده شده است كه از مديريت منابع برتر مي‏باشد كه به توافقات سطح سرويس ميان مشتري‏ها و ارائه‏كننده سرويس و به كيفيتي كه از شبكه و سيستم انتظار داريم مربوط مي‏‏شود و سرويس‏هاي كاربرد اقتصادي ارائه و نگهداري مي‏شوند.
(301) مديريت پيكربندي
مديريت پيكربندي در مديريت شبكه به طور طبيعي قبل از گزينش توپولوژي شبكه، كشيدن نقشة شبكه و انتساب پارامترهاي پيكربندي در نماينده‏هاي مديريت و سيستم‏هاي مديريت استفاده و مورد توجه قرار مي‏گيرد.
همانطور كه در شكل 102 نشان داده شده پيش‏بيني شبكه شامل طراحي و طرح‏ريزي شبكه است پيش‏بيني شبكه را مي‏توان قسمتي از مديريت پيكربندي فرض نمود.
30101 پيش‏بيني شبكه Network provisioning
پيش‏بيني شبكه در صنعت تلفن پيش‏بيني مسير ناميده مي‏شود كه يك پردازش و فرآيند اتوماتيك است يك ترانك (مسير از مركز سوئيچ‏كننده اصلي به مركز سوئيچ‏كننده مقصد) و مسير سرويس مشخص (سفارشي كردن براي ملاقات مشخصات مشتري) به وسيله برنامهفهاي نوشته شده در سيستم عامل طراحي مي‏شود. طرح‏ريزي و سيستم فهرست با سيستم طراحي يكي شده و يك سيستم يكپارچه ايجاد مي‏كنند بنابراين يك مسير طراحي شده به طور اتوماتيك مشتق خواهد شد و تاريخ نيز سيستم طرح‏ريزي روشن مي‏شود و اطمينان خواهد داشت كه اجزاء در سيستم فهرست معتبر و در دسترس است به طور مشابه در صورت قطع شدن يك مسير با سيستم طرح‏ريزي هماهنگ شده و اجزاء اضافه شده به سيستم فهرست را آزاد مي‏كند ايجاد و ساختن يك سيستم طراحي ما را از دسترس داشتن براي طراحي‏هاي بعدي آگاه مي‏كند. يك مثال براي يك سيستم پيش‏بيني مسير كه توسط سيستم Bell توسعه داده شده TIRKS ناميده مي‏شود آن در پيش‏بيني مسير به صورت اتوماتيك از ترانكهايي كه مسيرهاي منطقي ميان اراده سوئيچ‏كننده و وسايل متقاطع (Traverse facilitees) استفاده مي‏شود. TIRKS يك سيستم عامل در فهرست TMN است نيازمنديهاي يك توانك همانند از بين رفتن انتقال رنويز، نوع مسير و در دسترس بودن تاريخ مي‏باشد كه شبيه ورودي به سيستم است كه سيستم به طور اتوماتيك اجزاء توانك را طراحي مي‏كند مسير طراحي شده وسيله (facility)هاي انتقال ميان ابتدا و آخر و تجهيزات مياني مورد لزوم را مشخص مي‏كند و موقع نصب يك مسير انتخاب تجهيزات بر اساس devieeهاي در دسترس صورت مي‏گيرد.
در حالي كه پيش‏بيني در شبكه‏هاي ارتباطي كامپيوتر داراي نيازمنديهاي مختلف است به جاي استفاده از اتصالهاي Circuit – Switching از Packet – Switching در انتقال اطلاعات از مبدأ تا مقصد استفاده مي‏شود در Packet – Switching به صورت انفصال‏گرا و در مسيرهاي شايد مختلف و مستقل از بسته‏هاي ديگر، عمل ارسال بسته‏ها صورت مي‏گيرد و هر بسته به وسيله مسيرياب در گرههاي مختلف و بر اساس بار روي اتصالها سوئيچ مي‏شود پيش‏بيني روي اتصالها بر اساس حداكثر و ميانگين درخواست و تقاضا مي‏باشد. در ارتباطات Store & Forward، بسته‏هاي اضافي مي‏تواند در بافر مسيرياب ذخيره شده و در صورت از دست دادن يا گم شدن دوباره ارسال شود. در اتصالات مسيرهاي اتصال‏گرا، مسير درخواست به صورت مجازي سوئيچ‏ شده و به طور دائم هميشگي تا انتهاي اتصال مورد نظر باقي مي‏ماند و مناسب درخواستهاي انتها به انتها اتصالهاي مختلف در نظر گرفته مي‏شود در حالي كه در پيش‏بيني شبكه سوئيچ كردن بسته‏ها در شبكه بر اساس آمارهاي كارائي و كيفيت براي نيازمنديهاي سرويس مي‏باشد. پيش‏بيني شبكه در اتصالات WAN پهن باند با استفاده از تكنولوژي ATM بسيار پيچيده است و مفهوم مسير مجازي هميشه مورد استفاده است و گزارش و حساب پيش‏بيني‏هاي پردازش‏ها را دارد و سوئيچ‏ها بر اساس سلول در مقابل سوئيچ كردن بسته‏ها بر اساس frame قرار دارند هر سوئيچ ATM براي هر اتصال جلسه «session» اطلاعات راه مجازي – مسير مجازي (VP – VC) را فقط براي گرههاي هما به خود دلن نه براي انتها به انتها.
هر فروشنده سوئيچ ATM خاصيت VP – VC را براي طراحي انتها به انتها تعبيد مي‏كند كه معماري پيش‏بيني انتها به انتها در مسير ATM مي‏تواند متمركز يا توزيع شده باشد كه معماري بر اساس چگونگي مسير كه مي‏تواند از نوع مسيرهاي مجازي دائمي (Permanent virtual circuit = PVC) و يا مسيرهاي مجازي سوئيچ شده (Switding virtual circuit = SVC) باشد، بنا نهاده شده است.
(30102 ) مديريت فهرست:
يك سيستم پايگاه داده مؤثر يك قسمت الزامي و اساسي از سيستم مديريت فهرست است ما نيازمند آگاهي از جزئيات مشخصاتي هستيم كه با اجزاء در تعامل‏اند و داده‏ها بايد به وسيله ميانگين انديسهاي مختلف در دسترس قرار هستند كه توصيف اجزاء و يا مقدار قسمتها و ويژگي‏ها را تطبيق مي‏دهند. مثالي از TIRKS بيان شده است دو تا از سيستم‏ها كه از TIRKS استفاده مي‏كند يكي ليست تجهيزات E1 و ديگري F1 مي‏باشد سيستم E1 يك ليست از تمام تجهيزات را نگه مي‏دارد و مشخص مي‏كند كه در حال حاضر چه چيزهايي در دسترس است و يا در تاريخ‏هاي آينده چه چيزهايي در دسترس خواهد بود و اطلاعات مشابه در مورد وسايل (facility) به وسيله سيستم F1 نگه داشته مي‏شود و با داشتن اين جزئيات در سيستم فهرست، فهرست مسيرها و اجزاء آنها را در آينده خواهد داشت.
سيستم‏هاي مديريت فهرست به صورت سلسله ‏مراتب و سيستم‏هاي پايگاه داده بر اساس اسكالر مورد استفاده قرار مي‏گيرند هر پايگاه داده در اجزاء جديد يا توسعه خاصيتهايي براي اجزاء موجود به وسيله اضافه كمزن فيلدها محدود مي‏شوند كه اين محدوديت‏ با استفاده از تكنولوژي پايگاه داده‏اي ارتباطي مرتفع مي‏شود و سيستم‏هاي مديريت شبكه جديد نيز، همانند QSI CMIP و مديريت بر اساس web از تكنولوژي شيئي‏گرائي استفاده مي‏كنند اين سيستم‏ها به صورت شيئ‏گرائي، اشياء مديريت شده را مديريت مي‏كنند و يك پايگاه داده ارتباطي شيئ‏گرائي در پيكربندي و مديريت فهرست در اين گونه محيط‏ها مورد استفاده قرار مي‏گيرند.
30103- توپولوژي شبكه:
مديريت شبكه روي علوم توپولوژي شبكه بنا نهاده شده است يك شبكه هنگام رشد و يا عوض شدن نيازمند ارتقاء توپولوژي شبكه به صورت اتوماتيك است و هر ارتقاء به وسيله ترميمهاي كاربردها در سيستم مديريت شبكه صورت مي‏گيرد به هر حال حوزه براي ترميم پردازش‏ها نيازمند اجبار و تحميل است. براي مثال دستور arp هر جزء شبكه را كه به وسيله يك آدرس IP پاسخ مي‏دهد را ترميم مي‏كند. كه به وسيله سيستم مديريت نقشه آن كشيده مي‏شود اگر پاسخ شامل ايستگاههاي كاري كه فقط روشن هستند در موقع استفاده مديريت شبكه خطا و ايرادي را در هنگام خاموش شدن آنها نشان مي‏دهد كه خوش‏آيند نيست به علاوه بعضي از هاست‏ها به خاطر مسائل امنيتي نبايد ترميم شوند و در طول فرآيند و پردازش ترميم بايد فيلتر شوند لذا كاربردهاي ترميم بايد توانمندي انتساب پارامترهاي فيلتر را براي اِعمال و انعكاس نقطه نظرات را داشته باشد.
ترميم به طور اتوماتيك به صورت پخش (Broadcast) كردن Ping روي هر قطعه و به وسيله دستورات و سؤالات پيشرفته SNMP انجام مي‏گيرد و بيشتر جزيئات روي سيستم جمع مي‏شود يك روش و متد بسيار مؤثر در مسيريابهاي محلي، حافظه پنهان ARP (Cache) مي‏باشد جدول حافظه پنهان ARP بزرگ و شامل آدرس تمام هاست‏ها (ميزبانها) و گزه‏هاي استفاده شده در ارتباطات جديد مي‏باشد. استفاده از اين جدول اجازه ارسال متعاقب سؤالات ARP را به ساير مسيريابها مي‏دهد. اين پردازش تا زماني كه نيازمند و خواستار را اطلاعات تمامي آدرسها IP قرار گرفته در حوزه رويه ترميم خودكار تعريف شده، ادامه مي‏يابد. يك نقشه و توپولوژي شبكه‏اي را نشان مي‏دهد كه به وسيله رويه‏هاي ترميم خودكار، بعد از عمل ترميم موجوديتهاي شبكه ارائه مي‏شود.
رويه ترميم خودكار در پيكربندي LAN مجازي پيچيده مي‏شود بررسي خود را با جزئيات بيشتري ادامه مي‏دهيم شكل 302 پيكربندي فيزيكي از يك LAN مرسوم را نمايش مي‏دهد. مسيرياب مي‏تواند جزء قسمتي از ستون فقرات در نظر گرفته شود (نشان داده نشده است). 2 قطعه LAN، قطعه A و قطعه B به مسيرياب وصل شده‏اند آنها به طور فيزيكي به 2 پورت مسيرياب وصل مي‏شوند (براي هر قطعه به وسيله كارت رابط انجام مي‏گيرد) و پورت A و پورت B را بر اساس قطعه A و قطعه B مشخص مي‏كنند و LANها، LANهاي اتونت هستند و براي پيكربندي هابها مورد استفاده قرار مي‏گيرند 2 ميزبان A2 , A1 به هاب 1 به قطعه LAN، A بهم وصل شده‏اند و B2 , B1 به هاب 2 در قطعه 2 بهم وصل شده‏اند.
شكل 303 يك پيكربندي منطقي را براي شكل 302 نشان مي‏دهد كه به وسيله پردازش‏هاي ترميم (پي‏بري) اتوماتيك آنها را پيدا كرده است كه شبيه پيكربندي فيزيكي است كه قطعه A بر طبق LAN روي هاب 1 با ميزبان A2 , A1 است اين تجسم پيكربندي به صورت مفهومي آسان است و پيكربندي را راحت مي‏كند.
حال شكل 302 و شكل 304 را مقايسه مي‏كنيم كه شكل 304 پيكربندي فيزيكي دو LAN مجازي (VLAN) را نشان مي‏دهد توجه كنيد كه فقط يك پورت فيزيكي A در مسيرياب مورد استفاده قرار گرفته‏اند و در آن دو LAN مرسوم وجود ندرد ميزبان 1 و ميزبان 2 در VLAN1 پيكربندي مي‏شوند و ميزبان B2 , B1 در VLAN2 پيكربندي مي‏شوند بنابراين VLAN توانائي گروه‏بندي را بر طبق معيارهاي مختلف را خواهد داشت. لذا 2 پورت براي قطعه A روي سوئيچي كه VLAN1 را گروه‏بندي كرده علامت زده مي‏شود و 2 پورت ديگر قطعه B را كه VLAN2 را گروه‏بندي كرده علامت مي‏زند بنابراين قطعه A به VLAN1 مربوط مي‏شود و قطعه B به VLAN2 مربوط مي‏شود. بنابراين VLAN2 , VLAN1 ميان دو هاب فيزيكي hub2 , hub1 پخش مي‏شود با يك شبكه پل شده لايه 2، شبكه VLAN كارآمد و مؤثر مي‏شود و استانداردها نيز ايجاد مي‏شود و اين پيكربنديها در كنار ستون فقرات ATM بيش از پيش توسعه و گسترش داده مي‏شوند.
ديد منطقي از پيكربندي به صورت فيزيكي VLAN در شكل 304 در شكل 305 نمايش داده شده است ميزبان A2 , A1 در قطعه A قرار گرفته‏اند امّا روي هابهاي مختلف و مشابه همين B2 , B1 در قطعه (B) 2 قرار گرفته‏اند پردازش ترميم خودكار، هابهاي فيزيكي را كشف نمي‏كند كه در شكل 305 مشخص و شناسائي شده‏اند در بسياري از حالتها، سوئيچ مي‏تواند شفاف (transparent) باشدو هيچ آدرس IP با پورتهاي سوئيچ معاشرت نكند در نتيجه معاشرت پيكربندي فيزيكي بسيار مشكل است.
ناتواني و درماندگي در نگاشت پيكربندي منطقي به پيكربندي فيزيكي، كارائي مديريت شبكه را پيچيده مي‏كند چرا كه اولاً‌ بايد دو نقشه جدا از هم به طور مداوم نگهداري شده و به همديگر عوض شوند ثانياً هنگام اضافه شدن يك جزء و ترميم خودكار توسط سيستم، يك رويه دستي نياز است تا روي پيكربندي فيزيكي نيز پي‏گيري شود. شكل 304 يك VLAN را با استفاده از يك switch نشان مي‏دهد همچنين VLAN مي‏تواند به وسيله سوئيچ‏هاي چندگانه در يك ستون فقرات ATM ايجاد شود، كه اين روش نيز، باز تأكيدي بر مشكل بودن پيكربندي منطقي در مقابل فيزيكي است.
در مثال‏هاي قبلي، گروه‏بندي كردن براي VLAN را بر اساس پورتهاي سوئيچ قرار داده بوديم كه مي‏توانستيم اين اساس را براي گروه‏بندي كردن VLAN، روي آدرس MAC و آدرس IP و يا نوع پروتكل نيز قرار مي‏داديم. اساس قرار دادن گروه‏بندي كردن منطقي اجزاء وي قطعات شبكه IP يك مفهوم و حس خاصي ايجاد مي‏كند. به علاوه همانند يك سياست، موجوديت Syslocation در يك گروه سيستم بايد براي آسان كردن مديريت پُر شود.