بازشناسي الگو در بسياري از زمينه ها نقش كاربردي دارد . بازشناسي حروف، بازشناسي نويسنده، تصديق امضاء ، طبقه بندي اثر انگشت و بازشناسي گفتار نمونه هايي از اين كاربردها هستند. شناسايي الگو براي تحليل داده هاي پزشكي نيز بكار گرفته شده است. براي مثال تفسير الكتروكارديوگرام، تحليل تصاوير و طبقه بندي كروموزمها را ميتوان نام برد. نمونه هاي ديگري از اين كاربردها شامل طبقه بندي x اشعه مناطق زراعي، مطالعه آلودگي آبها، آشكار كردن منابع زيرزميني و پيش بيني آب و هواست. در اين نوع كاربردها، تصاوير ارسال شده از ماهواره و تصاويرهوايي به كمك روشهاي بازشناسي الگو تفسير مي شوند. بازرسي تصويري و بازشناسي قطعات ماشيني، از كاربردهاي صنعتي شناسايي الگو هستند. تحليل بافت، آشكارسازي هدف در سيگنالهاي برگشتي رادار يا سونار[1]، طبقه بندي امواج زلزله و تشخيص ذرات شيميائي كاربردهاي ديگري ازبازشناسي الگو مي باشند.

[1] Sonar