1- بيولوژي: تعيين ساختار پروتيين, استفاده از هوش مصنوعي در طراحي دارو؛

2- بهينه سازي ترکيبي: الگوريتمهاي موازي براي دسته بندي مجموعه ها, مسائل جايگذاري سه بعدي غير محدب؛

3- مهندسي کنترل : مدلسازي غير خطي بوسيله الگوريتم ژنتيک, بهينه سازي کنترل ترافيک؛

4- طراحي مهندسي: بهينه سازي لايه چيني کامپوزيتها, مديريت کيفي آبهاي زير زمين؛

5- منطق فازي: شيوه هاي توليد اتوماتيک قوانين فازي, کنترل فازي هوشمند بر روي سيستمهاي غير خطي؛

6- شبکه هاي عصبي: طراحي و آموزش شبکه هاي عصبي, کنترل و بهينه سازي فرآيند بهينه سازي؛

مسائل ديگري مثل شناخت الگو, تصميم گيري و زمانبندي از ديگر زمينه هايي هستند که الگوريتم ژنتيک در آنها نقش فعالي بازي مي­کند.