– آموزش شبكه عصبي براي الگو شناسي ؛

– زمان بندي كارها براي توليد ماشين ؛

– دسته بندي اطلاعات ؛

– بهينه سازي اجزاي مكانيكي؛

– بهينه سازي چند گانه ؛

– ميزان كردن كنترل كننده منطق فازي براي ربات هاي ورزشكار ؛