روشن شد كه كارايي روش پشتيباني تصميم حداقل با دو مقدار مشخص مي‌شود: FN , FP . ترجيحاً كارايي مدل تصميم بايد با كل منحني ROC تعيين شود. با اين وجود در محل فقط دو پارامتر داريم FN و FP. معمول‌ترين روش براي نشان دادن كارايي استفاده از يك ماتريس 2*2 است كه در   جدول 2 نشان داده شده است. چندين مفهوم در ارتباط با كارايي مدل تصميم ارائه مي‌شوند:

  • حساسيت (Sensitivity): برابر است با نسبت a/a+b
  • Specificity : برابر است با نسبت d/c+d
  • ارزش پيش‌بيني مثبت (Positive Predictive Value): برابر است با نسبت a/a+c
  • ارزش پيش‌بيني منفي (Negative Predictive Value): برابر است بت نسبت d/b+d
  • پخش بيماري(Prevalence of Disease): نسبت افراد بيمار به كل جمعيت a+b/a+b+c+d
  • كارايي كلي (Total Performance): نسبت كل تصميم‌هاي درست به كل تصميم‌ها         T= a+d/a+b+c+d