فنون طبقه بندی به دوگره وسیع عددی وغیرعددی تقسیم می شوند. فنون عددی شامل اندازه گیری قطعی وآماری است که درفضای هندسی شکل ها انجام می گیرد. فنون غیر عددی فنونی است که در حوزه پردازش نمادها صورت می گیرد و با روشهایی چون مجموعه های فازی(FUZZY)ارتباط می یابد. در این کتاب ما صرفاً فنون عددی را در نظر میگیریم زیرا بیشتر به بحث ما در مورد شبکه های عصبی مربوط می شوند. این به آن معنا نیست که از شبکه های عصبی برای پردازش داده های نمادی استفاده نمی شود. بسیاری از گروههای تحقیق در این زمینه مشغول فعالیت می باشند ولی گنجاندن این موضوع در این کتاب که جنبه مقدماتی دارد شاید تا اندازه ای زیادتر از حد نیاز باشد.

قبلاً در بحث توابع ممیز به روشهای قطعی اشاره ای داشتیم. اکنون به نوع به خصوصی از توابع ممیز می پردازیم که اصطلاحاً «k نزدکترین همسایه» نامیده می شود. همچنین نگاهی دیگر به روش طبقه بندی خطی خواهیم انداخت. در قسمت آماری روش طبقه بندی بیزین را مورد بحث قرار خواهیم داد،‌که از تخمین احتمالاتیبرای تعیین عضویت طبقات استفاده می کند. انتخاب این روشها به علت استفا ه عصبی از نظر عملکرد نهایتاً با این روش مقایسه شده و به این علت آشنایی با روشهای فوق بسیار مفید خواهد بود.

شناسایی الگو