در شناسایی آماری الگو ، یک بردار ویژگی یک بردار n بعدی از ویژگی های عددی است که نشان دهنده ویژگی های اشیا می باشد. حال برای شناسایی ویژگی ها ما یک فضای تصمیم گیری داریم. که اصطلاحا فضای ویژگی نامیده می شود .الگوریتم های یادگیری مانند ماشین اثر جانبی بیشتر در این فضل فعالیت می کنند.

[۱] Feature space