برای استفاده از این الگوریتم در خط دستور، دستور زیر را در خط دستور تایپ کنید.

[css][/css]

[css][x,fval] = ga(fitnessfcn,nvars,…)[/css]

که

fitnessfun – @ که تابع مورد نظر است

n vars- تعداد متغیرهای مستقل در داخل تابع است

در نتایج داریم:

fval * مقدار نهایی تابع

* x نقطه‌ای که در آن تابع بهینه است.

استفاده از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک.

این جعبه ابزار یک جعبه‌ ابزرا گرافیکی است که کاربر را قادر می‌سازد که از این الگوریتم بدون خط دستور استفاده کرد اما باید در خط دستور

[css]>>gatool[/css]

جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک

-Fitness function تابعی را که می‌خواهید بهینه کنید در این قسمت تایپ کنید.

Number of variables- تعداد متغیرهای مستقل که در تابع وجود دارد.

برای شروع حل کلید start را در قسمت run solver بزنید.

در قسمت‌ current generation تعداد نسل را توضیح می‌دهد. شما می‌توانید حل را توسط دکمه puase موقتاً متوقف کنید.

* در قسمت status & result اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود

مقدار نهایی تابع وقتی الگوریتم تمام می‌شود

دلیل تمام شدن الگوریتم

نقطه‌ای که تابع در آن نقطه بهینه است