برای محاسبه فاکتوریل در متلب از دستور زیر استفاده می کنیم.

factorial(N)