ما در مقدمه سرويس‏هاي (پيام‏هاي) هفتگانه به وسيله CMISE پيشنهاد و عرضه كرده‏ايم كه در بخش 2.A بيان شده است. مدل CMISE شامل دو زير مدل است. در اولي مدير به يك نماينده دستوري را مي‏فرستد و ممكن است انتظار يك يا چند پاسخ را از نمايدعه داشته باشد كه علم (Operation) ناميده مي‏شود. در دومين زير مدل، با يك پيام غيردرخواستي از سوي يك نماينده صورت مي‏گيرد كه ممكن است انتظار تأئيديه از طرف مدير را داشته باشد كه آگهي ناميده مي‏شود.

دستورات M-GET ، M-SET ، M-ACTION ، M-CREATE ، M-DELETE و M-CANCEL – GET عملها هستند و رويداد M-EVENT – REPORT متعلق و وابسته به آگهي‏ها است. M در تمامي دستورات عملها و آگهي به جاي مديريت نشسته است. عملهاي get ، Create delete و Cancel – get انتظار تأئيديه‏ها يا پاسخها را دارند كه سرويس‏هاي تأئيد شده ناميده مي‏شوند. يك پاسخ ممكن است چندگانه باشد. براي مثال دستور GET با چندين كلاس شيئ مديريت شه معاشرت مي‏كند. (محدوده Scope) درخواست پاسخهاي چندگانه را مي‏كند. عملهاي Action , SET همانند آگهي‏هاي event – report است كه ممكن است نيازمند پاسخ يا جواب نباشد. آنها مي‏توانند سرويسهاي تأئيد شونده يا تأئيد نشونده باشند، نيازمندي براي تأئيديه به نوع عملها يا آگهي و قالب داده كه آن را مشخص مي‏كند بستگي دارد. سرويس‏هاي CMISE و مقادير عملهاي CMIP در جدول 3.A ليست شده است كه فقط يك توصيف مختصر براي سرويسها است.

– قرارداد اطلاعات مديريت مشترك CMIP

CMIP يك رابطه ارتباطاتي با CMISE است. آن يك PDU را براي يك پيام ايجاد و توليد مي‏كند. فرمت PDU به وسيله CMIP توليد مي‏شود كه تغييريافته از فرمت توليد شده ROSE PDU است كه در شكل 12A. نشان داده شده است. درخواست فيلد ID را مي‏كند كه شناسه PDU است و در ارتباط بين پاسخها استفاده مي‏شود مقدار عملها به وسيله خاصيت عملها و آگهي‏ها تعريف مي‏شود كه در جدول 3.A آمده است براي مثال عمل get يك مقدار عمل از 3 خواهد گرتف و دو فيلد بعدي در CMIP PDU ، كلاس شيئ مديريت شده و نمونه شيئ مديريت شده است. قسمت base object در ارتباطات مورد استفاده قرار مي‏گيرد كه با توجه به scope با object معاشرت مي‏كنند و بايد اشياء چندگانه برگردانده شوند. اشياء چندگانه با استفاده از دستور get و مشخص نمودن base object برگردانده مي‏شوند. فيلد اطلاعات يك گروه از فيلدهاست كه داده عمل مشخص شده را توصيف مي‏كند.

SMAP = systems Management Application process

SMAE = systems Management Application Entity

SMASE = systems Management Application service Element

CMISE = Common management Information service Entity

CMIP = Common Management Information protocul

ROSE = Remote operations service Element

ACSE = Association control service Element

10.A مدل ارتباطات شبكه OSI

شكل 11.A مدل تمامي ارتباطي OSI

شكل 12.A PDUي مربوط به CMIP

6.A مديريت وظايف كاربردها:

مديريت OSI توجه خاصي را به توسعه كاربردهاي مديريت (مدل وظايف) مي‏دهد. كه باعث توسعه آن شده است مديريت وظايف كاربردها مي‏تواند قسمت‏بندي شوند كه در شكل 13.A نشان داده شده است كه مانند ناحيه‏هاي وظايف كاربرد مديريت، وظايف مديريت سيستم و عناصر سرويس اطلاعات مديريت مشترك كه در بخش 5.A بحث شد. وظايف كاربرد مديريت، از وظايف مديريت سيستم درخواست مي‏كند كه قسمت وظايف مديريت سيستم، موارد استفاده و به كارگيري از سرويسهاي اطلاعات مديريت مشترك را جهت اجراي كاربردها مشخص مي‏نمايد. پنج ناحيه وظايف كاربرد سيستم، پيكربندي، خطا، كارائي، امنيت و محاسبه مي‏باشد. كه در شكل 13.A نمايش داده شده است كه به صورت ابر مي‏باشند چرا كه وظايف با هم همپوشاني (over lap) دارند. براي مثال گم شدن پاكت (packet loss) در شبكه ممكن است هم در مديريت كارائي و هم در مديريت خطا كلاس‏بندي شود. آنها (5 ناحيه) ممكن است از وظايف مديريت مشترك به طور برابر استفاده كنند بنابراين مشخصات OSI براي وظايف مديريت سيستم، وظايف سرويس اوليه است.

وظايف مديريت سيستم (SMF) مشخصات مجردي هستند كه زياد شبيه نيازمندي به وظايف مي‏باشند كه محتاج پياده‏سازي كاربردهاست. آنها در زير وظايف مديريت سيستم در شكل 13.A نشان داده شده‏اند. اهداف بيشتر وظايف را از روي عنوان آن مي‏توانيم استنباط كنيم. وظيفه مديريت شيئ: وظيفه مديريت حالت و صفتها براي نمايش دادن ارتباطات است كه با پيكربندي اشياء مرتبط است. وظيفه علم مديريت: تبديل اطلاعات ميان سيستم‏هاست.

وظيفه مديريت گزارش رخداد، وظيفه كنترل log، وظيفه گزارش دادن خطا، وظيفه مديريت تست و طبقه‏بندي تست مطمئن تشخيص به مديريت خطا (adminstration) و صدور آگهي سوق مي‏دهد. وظايف خلاصه كردن براي مديريت خطا استفاده مي‏شود همانند مديريت troble ticket و يا همانند آمارها براي مديريت مورد استفاده قرار مي‏گيرد. اين وظايف قبل از اينكه عمل انتقال را انجام دهند، داده را پيش‏پردازش و فشرده مي‏سازد.

وظيفه مديريت سيستم به كاربردهاي مديريت امنيت وابسته و مرتبط مي‏شود كه وظيفه گزارش دادن خطاي امنيت، وظيفه روگيري (مميزي) مجوز امنيت و اشياء و صفتها براي كنترل دسترسي به از آن موارد است.

وظيفه اندازه‏گيري محاسبه و وظيفه مانيتور كردن بار كاري ما را به مديريت محاسبه مي‏برد و وظيفه زمان‏بندي (Schedule) در وظيفه مديريت سيستم كلي و عمومي است كه از عملهاي زمان‏بندي استفاده مي‏كند.

سومين قسمت در شكل 13.A، عناصر سرويس مديريت مشترك را مي‏شناساند كه به وسيله وظايف مديريت سيستم براي اجرا كردن كارها (task) درخواست مي‏شوند و آنها هفت سرويس CMISE هستند كه عبارتند

M-EVENT-REPORT , M-GET , M-SET , M-ACTION , M-CREATE , M-DELETE , M-CANCEL-GET

شكل 3.A مدل مديريت وظايف

خلاصه:

در اين پيوست سعي شد كه يك بازنگري به مديريت OSI داشته باشيم و در پيچيدگي، انعطاف‏پذيري شيئ‏گرائي مديريت OSI و مقايسه آن با مديريت اينترنت/SNM P اسكالوگرا كه ساده است، بحث شود. مديريت OSI بر اساس CMIP/CMISE است. ما عناصر سرويس را از سرويس‏هاي اطلاعات مديريت مشترك شناسائي مي‏كنيم و سپس چگونگي استفاده از آن را توضيح مي‏دهيم.

بحث ما در مدل اطلاعات به كلاس و نمونه شيئ مديريت شده بخش‏بندي مي‏شود. آنها مي‏توانند با استفاده از درخت ارث‏بري در مدل اطلاعات مديريت OSI مشتق شوند و درخت نامگذاري، براي نامگذاري اشياء مديريت شده مورد استفاده قرار مي‏گيرد و در درخت ثبات نامها را براي كلاسهاي شيئ مديريت شده به ثبت مي‏رساند. مدل اتباطات OSI به CMIP , CMISE بخش‏بندي مي‏شوند علاوه بر اينكه در پروفايلها لايه بالاتر و پائين‏‏تر در مديريت شبكه نظري افكنديم نقش عناصر سرويس كنترل معاشرت (ACSE) را در ايجاد و ارتباط دادن اتحاد و پيوستگي كاربردهاي ميان سيستم بررسي كرديم.

عناصر سرويس عملهاي راه دور (ROSE) براي عوض نمودن داده بعد از ACSE اجرا مي‏شوند كه يك شركت و انجمن را ايجاد مي‏كنند.

ناحيه وظايف كاربرد مديريت پنجگانه، خطا، كارائي، امنيت،‌ محاسبه و پيكربندي است كه در وظايف مديريت سيستم مورد استفاده قرار مي‏گيرد كه درخواستهاي سرويس اطلاعات مديريت مشترك را براي اجراي كارها (task) روشن مي‏كنند.