براي ترانهاده یک ماتریس(مثلا ماتریس مثال قبل) از دستور زیر استفاده می کنیم :

>>a’

براي مشاهده عناصر قطر اصلی دستور زیر را تایپ کنید :

>>diag(a)

با اجراي این دستور خروجی عناصر قطر اصلی خواهد بود.

در صورتیکه قصد جمع کردن عناصر سطر اول ماتریس  a  را دارید می توانید از دستور زیر استفاده کنید :

>>a(1,1)+a(1,2)+a(1,3)

براي جمع سایر عناصر با یکدیگر نیز به همین منوال عمل می کینم.

در ضرب دو ماتریس در یکدیگر(ضرب درایه در درایه) باید دقت کنیم. براي درك بیشتر موضوع دستور زیر را اجرا کنید :

>>a=[1 2 4 3];b=[3 4 3 2];

>>a*b

شما با یک خطا روبرو می شوید. براي ضرب دو ماتریس در هم باید به این شکل عمل کنیم :

>>a.*b