وقتی به یک بازه ي عددي با گام مشخص احتیاج دارید ، عملگر کالن به کمک شما می آید. مثلا

تایپ کنید:

>>100:-7:50

 دستور زیر اعداد 100 تا 50 را با گام 7- نمایش می دهد.آن را درخروجی را ببینید :

از این عملگر می توان براي تعیین بازه به خصوص براي رسم نمودار ها بهره برد.

با اضافه کردن سمی کالن (;) به انتهاي هر دستور خروجی نمایش داده نمی شود.

مجموع تمامی آرایه هاي یک ماتریس :

براي محاسبه ي مجموع تمامی آرایه هاي یک ماتریس از دستور زیر استفاده می کنیم :

>>m=[10 14 20;12 18 -2;1 4 3];

>>sum(m(:))