هر زبان برنامه نویسی دارای نحو خاص خود برای نوشتن عملگرها می باشد

A+B
A-B
A*B
A.*B
A/B
A./B
A\B
A.\B
A^B
A.^B
A'
A.'