الگوريتم ژنتيك با انجام قدم به قدم مراحل زير پيشرفت مي كند :

1- شروع الگوريتم با يك جمعيت متشكل از n فرد تصادفي كه هر كدام كروموزومي به طول l دارند .

2- محاسبه fitness براي هر فرد ؛

3- انتخاب هر فرد بر اساس بالاتر بودن fitness ( انتخاب والدين ) ؛

4- اعمال crossover و تولد بچه ها از والدين ؛

5- اعمال mutation با احتمال p براي هر بيت؛

6- قرار دادن بچه هاي متود شده داخل يك مجموعه به عنوان نسل جديد ؛

7- تغيير دادن جمعيت اوليه همراه ورود نسل جديد ؛

8- رفتن به قدم دو ؛