:

نوع دیگر دسته بندی که میتوان گفت دسته بندی مفید تری از تحقیقان هوش مصنوعی است را می توان بر مبنای اهدافی که دنبال می شود قرار داد. می توان دو مسیر علمی و مهندسی را برای این کار مشخص کرد. هدف مسیر علمی مدل کردن سیستم های هوش مصنوعی و برگزیدن و درک کردن مکانیزم هایی است که به دلیل بر هم کنش فرد به فرد و فرد به محیط به سیستم به عنوان یک مجموعه کلی اجازه می دهد به طور هماهنگ کار کند.

از سوی دیگر هدف مسیر مهندسی به کار گیری از دانسته های توسعه داده شده توسط مسیر علمی برای طراحی سیستم هایی است که بتوانند مسائلی با کاربرد مرتبط را حل کنند.