1.1.1    طراحی سیمولینک

حال یک مدل در متلب ایجاد می کنیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

  • ثابت ها
  • توابع فازی
  • کنترلر فازی
  • سکوپ
  • نمایش
  • رابط ها
  • ماکس