طبقه بندی هوش جمعی (گروهی):

هوش جمعی دارای ویژگی چند رشته ای (مطرح بین چند رشته علمی) خاص است. زیرا این سیستم ها که دارای خصوصیات خاصی هستند را میتوان در حوزه های مختلفی مورد بررسی قرار داد. تحقیقات در رابطه با هوش جمعی را می توان با توجه به ملاک های مختلفی دسته بندی کرد :