برای استفاده از این دستور به شکل زیر عمل می کنیم.
w = conv(u,v)