از تکنیک مختلف پردازش تصویر می توان جهت تشخیص دست خط استفاده کرد