دراین سیستم دست در یک مکان مشخص مطابق شکل قرار می گیرد. سپس با استفاده از یک دوربین دیجیتال CCD با کیفیت مطلوب ۳۲۰۰۰ پیکسل تصویر دست از دو نمای فوقانی و کناری گرفته می شود. که یک تصویر ۳بعدی از دست تولید می کند. از تصویر بدست آمده حدوداً ۱۷ قسمت دست اندازه گیری می‌شود، من‌جمله: انگشتان( طول، پهنا، ضخامت، انحنا ) و پارامترهای هندسی دیگر که در شکل آمده است. معمولاً حجم داه بدست آمده ۹بایت است.