روش های خوشه بندی و دسته بندی و انواع روش های یادگیری در این درس بیان می شود

سایت آی آر متلب امادگی شبیه سازی پروژه های شناسایی آماری الگو در متلب را دارد